UPI RY:N SÄÄNNÖT


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on UPI ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta ja kiinnostusta työpaikkaurheiluun ja liikuntatoimintaan, sekä olla yhdyssiteenä jäsenyritysten, -yhteisöjen, sekä niiden palveluksessa olevien henkilöiden kesken.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja ja järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee 2 §:ssa mainituin edellytyksin oikeuskelpoinen yhteisö, yritys ja säätiö sekä kannatusjäseneksi henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja.

4 § JÄSENMAKSUT JA ÄÄNIOIKEUDET

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun päättää syyskokous.
Varsinaisten jäsenten äänimäärät ovat:
yritykset, yhteisöt ja säätiöy joissa on 1-20 työntekijää 3 ääntä,
yritykset, yhteisöt ja säätiöt joissa on 21-100 työntekijää 5 ääntä,
yritykset, yhteisöt ja säätiötjoissa on alle 1000 työntekijää 8 ääntä,
konserniyritykset, yhteisöt ja säätiöt yli 1001 työntekijää 12 ääntä,
kannatusjäsen yksi (1) ääni.


5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista sekä 2-6 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa ne kolme varsinaista jäsentä ja 1-3 varajäsentä, joiden toimikausi on kestänyt kaksi vuotta. Toimitettaessa hallituksen jäsenten valintaa ensimmäisen kerran tämän pykälän mukaisesti määrätään kaikkien jäsenten erovuoroisuus arpomalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan, tarvittaessa toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Toimia ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä asettaa yhdistyskokouksen päättämiä urheilumuotoja varten jaostot suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä sekä valita jaostojen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Jaoston tehtävänä on oman urheilumuotonsa kohdalla avustaa hallitusta asioiden hoidossa ja valmisteluissa sekä tehdä esityksiä urheilumuotonsa toiminnan kehittämiseksi.
5. Vastata ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista
7. Pitää jäsenluetteloa
8. Hoitaa yhdistyksen taloutta
9. Hoitaa tiedotustoimintaa
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet
11. Valita tarvittaessa sekä erottaa palkatut toimihenkilot sekä sopia heidän eduistaan
12. Päättää ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

6 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin
Lisäksi hallituksen määräämät muut toimihenkilöt kaksi yhdessä.

7 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 § KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Päätökset yhdistyskokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.
Kevätkokouksessa käsitellään
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle
6. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi
7. Toimitetaan kolmen (3) erovuoroisen hallituksen varsinaisen jäsenen ja kolmen varajäsenen vaali
8. Toimitetaan kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
9. Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan
10.Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltäväksi haluttu asia on esitettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Voimassa 1. 1. 2010 alkaen. 

FAKTOJA UPI:STA

UPI RY:N JÄSENYRITYKSET

UPI RY:N SÄÄNNÖT

UPI 50 VUOTTA

UPI 30 VUOTTA

HALLITUKSEN JÄSENET

YHTEYSTIEDOT

JÄSENMAKSUT

TOIMINTASUUNNITELMA